MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO         *MUZNX00PKEPB*

                                   FORMTEXT Odbor životního prostředí                               FORMTEXT MUZNX00PKEPB

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01  Znojmo 1

Číslo jednací: MUZN  71934/2010

Oprávněná úřední osoba:  FORMTEXT ing. Jaroslava Šilhavá

Telefon:  FORMTEXT 515216402            

E-mail:   FORMTEXT jaroslava.silhava@arm.muznojmo.cz

 

 

Ve Znojmě dne  FORMTEXT 01.09.2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Věc:  Sdělení  

Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.

 

           Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, § 61 odst. 1 písm.c) a  § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dále ve smyslu   § 77 odst. 3 ve spojení s § 75 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon. č. 114/1992 Sb.)  dle ustanovení  § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,

v y h l a š u j e

v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného, že nastaly mezní podmínky umožňující uplatňování odchylného postupu pro usmrcování jedinců špačka obecného (Sturnus vulgaris) z důvodu prevence závažných škod na úrodě révy vinné ve vinicích na území vinařské oblasti Morava s výjimkou pozemků nacházejících se na území Národního parku Podyjí ve správním obvodu Znojma jako obce s rozšířenou působností v územních obvodech vinařských obcí Bantice, Borotice, Božice, Břežany, Citonice, Dobšice, Dyjákovice, Dyjákovičky, Dyje, Havraníky, Hevlín, Hnanice, Hodonice, Horní Dunajovice, Hrabětice, Hrádek, Hrušovany nad Jevišovkou, Chvalovice, Jaroslavice, Krhovice, Křídlůvky, Kuchařovice, Kyjovice, Lechovice, Mackovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Oleksovice, Práče, Pravice, Prosiměřice, Slup, Stošíkovice na Louce, Strachotice, Suchohrdly, Šanov, Šatov, Tasovice, Těšetice, Tvořihráz, Únanov, Valtrovice, Velký Karlov, Višňové, Vítonice, Vrbovec, Výrovice, Znojmo, Želetice, Žerotice.    

 

    Na základě tohoto sdělení je možno uplatňovat odchylný postup pro usmrcování špačka obecného podle vyhlášky č. 294/2006 Sb. za striktního respektování  podmínek stanovených touto vyhláškou. Připomínáme, že lze střílet pouze do okraje hejna čítajícího odhadem minimálně 1000 špačků obecných v dohledu osoby uplatňující odchylný postup. Důrazně upozorňujeme na povinnost dodržení § 4 odst. 2 vyhlášky č.294/2006 Sb., která stanoví, že odchylný postup mohou uplatňovat fyzické osoby, které jsou oprávněny lovit zvěř za podmínek stanovených zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a které se předem písemně ohlásí osobně nebo prostřednictvím uživatele honitby odboru ŽP MěÚ Znojmo, orgánu ochrany přírody.

 

     Podle § 5b odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb. je ten, kdo provede zásah na základě odchylného postupu, povinen do 31. prosince každého roku nahlásit tento zásah orgánu ochrany přírody, v konkrétním případě odboru ŽP MěÚ Znojmo.

 

 

                                                                                                          Ing. Jaromír  Mička

                                                                                             vedoucí odboru životního prostředí

                                                                                                         Městského úřadu Znojmo

 

 

 

Příloha:

- Vzorový formulář pro ohlášení osob oprávněných postupovat dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.

 

 

 

 

Na vědomí (bez příloh):

      Česká společnost ornitologická, Jihomor. pobočka, Lidická 25/27, Brno                 

     Svaz vinařů České republiky, Žižkovská 1275, 691 02  Velké Bílovice