HISTORIE

Vznik Myslivecké společnosti v Tasovicích je datován do roku 1945. Prvním českým soukromým nájemcem honitby a zároveň prvním předsedou Lidové honitby byl místní hostinský Josef Jetelina. Mezi zakládajícími osmi členy sdružení byli Josef Uherek, Mojmír Pouč, Josef Slezák, Vincenc Šprta, Josef Lázeň, Vincenc Herold aj. Tehdejší myslivecká společnost užívala 1800 ha honebních ploch a 35 ha vody. Po osvobození v roce 1945 vychází zákon o myslivosti č. 225/1947 Sb. Pro celé území republiky je právo myslivosti sjednoceno. Zákon prosazuje nejen aspekt hospodářský, ale i kulturní. Právo myslivosti je nadále vázáno na vlastnictví honebního pozemku. V důsledku politických událostí z roku 1948 byly od roku 1951 vyloučeni z pronájmu honiteb jednotlivci, uzavírat nájemní smlouvy mohly jenom tzv. lidové myslivecké společnosti. V šedesátých letech došlo se sloučení s mysliveckou společností v Dyji a v roce 1979 se sdružením v Hodonicích a Krhovicích, čímž se zvýšil jak počet členů na 64, tak i výměra honebních pozemků. V nedávné době získali tasovičtí myslivci také pozemky na Derflicku a Načeraticku. Nynější výměra dosahuje 1.904 ha.

V roce 1962 byl vydán - pro celé území tehdejší republiky - nový zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb., který odloučil výkon práva myslivosti od vlastnictví honebních pozemků. Právo myslivosti příslušelo organizacím - státním lesům, státním statkům, jednotným zemědělským družstvům , které ho mohly či musely za úplatu postoupit uživatelům, a sice pouze mysliveckým sdružením. Nejmenší výměna honitby b yla stanovena na 500 ha. V roce 1992 byl název Český myslivecký svaz změněn na Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ). Ve funkci předsedy se za šedesát let činnosti vystřídali Vincenc Šprta, Karel Bětík, Václav Růžička, Josef Slezák, Rudolf Straka a Jan Zifčák. Myslivecké sdružení Hubert Tasovice se zabývá především péčí o zvěř a s tím souvisejícími činostmi. Má vybudovaný dostatečný počet krmících zařízení pro zvěř, jsou to zásypy, jesle, solníky a napáječky. Zvěři jsou dodávány také ozdravné granule, lízy jako sůl s přípravky proti kokcidióze, střečkovitosti, motolici aj. chorobám. Druhové složení zvěře v honitbě: zajíc polní, králík divoký, srnec obecný, ondatra, bobr evropský, jezevec lesní, liška obecná, bažant obojkový, koroptev polní, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, kachny divoké, kachny březňačky, lysky, sovy, dravci jako jestřáb, káně, poštolky, krahujec aj.